ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за гласуване в секция извън страната

Приложение № 22-НС

ДО

ПОСОЛСТВОТО/КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В ………………………………………………………………………..

                               (държава)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за гласуване в секция извън страната

(по чл. 16, ал. 1 и чл. 243 на Изборния кодекс)

от ……………………………………………………….……….……………, ЕГН……………….,

(собствено, бащино и фамилно име по паспорт/ лична карта или военна карта)

лична карта/паспорт/военна карта № …………, издадена от …………… на ………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,

(място и адрес на пребиваване в съответната държава, пощенски код)

постоянен адрес в Република България …………………………………………………………………………..,

(изписва се пълният адрес)

електронен адрес/телефон за контакти …………………………………………………………

1. Декларирам, че отговарям на изискванията по чл. 243 от Изборния кодекс да избирам, а именно:

  • имам навършени 18 години;
  • не съм поставен под запрещение;
  • не изтърпявам наказание лишаване от свобода.

2. Желая да гласувам в изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г. в ……………………………………………………………………………………………………..

(изписано на кирилица или на латиница наименование на мястото в съответната държава, където лицето желае да гласува, и пощенски код на мястото)

Известно ми е, че за невярно деклариране нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на ………………. г.

…………………… г.

Подпис:

*****************************************************************************

Заявлението се подава от български гражданин, който отговаря на условията по чл. 243 от ИК и желае да гласува извън страната, не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

Този образец на заявление се подписва саморъчно от заявителя и се подава лично или чрез писмо в плик по пощата до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

В едно заявление може да е вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно заявление.

Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно заявление чрез интернет страницата на ЦИК или чрез електронната поща на комисията.

Изпратеното по електронна поща сканирано заявление до посолството/консулската служба на Република България в съответната държава не се счита за заявление „изпратено по пощата чрез писмо“ по смисъла на чл. 16, ал. 1, изр. 1 от ИК.

Препоръчително е наименованието на мястото, в което лицето желае да гласува извън страната, да се изписва и на кирилица, и на латиница.